Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 29kWORD 21k
16. května 2019
E-000925/2019(ASW)
Odpověď komisaře Velly jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-000925/2019

Nařízení (ES) č. 1272/2008(1) (nařízení CLP) vyžaduje, aby byly chemické látky klasifikovány podle své nebezpečnosti pro zdraví. Jestliže má látka v nařízení CLP harmonizovanou klasifikaci, je její klasifikace popsána ve zvláštní položce v příloze VI se všemi uvedenými vlastnostmi.

Na základě vědeckých poznatků navrhl Výbor pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemické látky v roce 2017 harmonizovanou klasifikaci oxidu titaničitého (TiO2) jako látky s podezřením na vyvolání rakoviny (karcinogen kategorie 2). Evropská komise následně předložila výboru složenému ze zástupců členských států návrh nařízení o změně přílohy VI nařízení CLP, v němž se navrhuje klasifikovat částice TiO2 s aerodynamickým průměrem ≤ 10 µm jako látku s podezřením na vyvolání rakoviny. Směsi obsahující tyto částice TiO2 bude třeba klasifikovat, pouze pokud jsou ve formě prášku a obsah částic TiO2 je ≥ 1 %. Výbor k návrhu nařízení dosud nepřijal stanovisko.

Podobné vlastnosti jako TiO2 mohou vykazovat i jiné látky obsahující špatně rozpustné částice s nízkou toxicitou (PSLT). Na ty se však v rámci nařízení CLP nadále vztahuje vlastní klasifikace, pokud jejich klasifikace není harmonizována.

Klasifikace TiO2 nemusí nutně vést k automatickému zákazu v navazujících právních předpisech, a nebude tedy mít vliv na uvádění barev a nátěrových hmot na trh.

Pokud bude změna přílohy VI nařízení CLP přijata, odpad obsahující TiO2 bude klasifikován jako nebezpečný pouze v případě, že je tato látka ve formě nebo skupenství uvedeném v příslušné položce v příloze VI nařízení CLP, tj. ve formě prášku, a že obsah TiO2 přesahuje koncentrační limit (1 %) uvedený v příloze III směrnice 2008/98/ES(2) (rámcová směrnice o odpadech). Členské státy jsou odpovědné za předcházení nepříznivým dopadům nebezpečného odpadu, mimo jiné prostřednictvím selektivní demolice umožňující odstraňování nebezpečných látek a bezpečné nakládání s nimi(3). S nebezpečným odpadem musí nakládat provozovatelé v povolených zařízeních.

(1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
(2)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
(3)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3, články 9 a 11.

Poslední aktualizace: 28. května 2019Právní upozornění