Parlamentní otázky
PDF 54kWORD 19k
26. února 2019
E-001034-19
Otázka k písemnému zodpovězení E-001034-19
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Předmět:  Rozhodnutí nezařadit Rusko na seznam vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky v režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu
 Písemná odpověď 

Dne 13. února 2019 přijala Komise seznam třetích zemí, „jež mají strategické nedostatky ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu“(1).

Vytvoření tohoto seznamu je vítanou reakcí na četné skandály spojené s praním peněz, do nichž jsou zapleteny evropské banky. Například Danske Bank byla koncem roku 2018 obviněna z praní peněz z Ruska ve výši více než 200 miliard EUR(2).

Podobně byl v roce 2014 odhalen systém tzv. prádelny peněz zahrnující globální síť bank, v jehož rámci bylo z Ruska přes Moldavsko převedeno 20 miliard USD(3).

Rusko mezi 23 zeměmi uvedenými na seznamu Komise není.

1. Vzhledem k zapojení vysoce postavených členů ruské vlády do několika systémů praní peněz, včetně těch, které byly zmíněny výše, proč není Rusko uvedeno na seznamu přijatém dne 13. února 2019?

2. Ruská federace byla zařazena na seznam 54 „prioritních jurisdikcí“, které jsou předmětem přezkumu. Na základě jakých kritérií se nakonec Komise rozhodla nezařadit Rusko na seznam vysoce rizikových třetích zemí, a neobává se, že by její rozhodnutí mohlo být vnímáno jako tichý souhlas s aktivitami Ruska v oblasti praní peněz?

3. Hrály kromě objektivních kritérií při tomto rozhodnutí roli i politické úvahy, a pokud ano, jaké?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_cs.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 11. března 2019Právní upozornění