Parlamentné otázky
PDF 54kWORD 20k
26. februára 2019
E-001034-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-001034-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Marietje Schaake (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Petr Ježek (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Jiří Pospíšil (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Inese Vaidere (PPE) , Esther de Lange (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Roberts Zīle (ECR) , Peter van Dalen (ECR) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Richard Sulík (ECR) , Michał Boni (PPE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Kārlis Šadurskis (PPE) , Aleksejs Loskutovs (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Antanas Guoga (PPE) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Carlos Coelho (PPE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Elly Schlein (S&D) , David Martin (S&D) , Milan Zver (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Luděk Niedermayer (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Elmar Brok (PPE) , Tibor Szanyi (S&D)

 Vec:  Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
 Písomná odpoveď 

Komisia prijala 13. februára 2019 zoznam tretích krajín so „strategickými nedostatkami v rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“(1).

Vytvorenie tohto zoznamu je vítanou reakciou na viaceré škandály spojené s praním špinavých peňazí, ktoré sa týkajú európskych bánk. Napríklad spoločnosť Danske Bank bola na konci roka 2018 obvinená z prania špinavých peňazí z Ruska vo výške viac ako 200 miliárd EUR(2).

Podobne bol v roku 2014 odhalený systém tzv. práčovní, ktorým sa prostredníctvom celosvetovej siete podarilo z Ruska cez Moldavsko presunúť 20 miliárd USD(3).

Rusko nie je uvedené medzi 23 krajinami na zozname Komisie.

1. Prečo nebolo Rusko zahrnuté do zoznamu prijatého 13. februára 2019, ak sa vezme do úvahy, že do niekoľkých systémov prania špinavých peňazí vrátane vyššie uvedených sú zapojení vysokopostavení členovia ruskej vlády?

2. Ruská federácia bola zaradená do zoznamu 54 „prioritných jurisdikcií“, ktoré sa skúmajú. Na základe akých kritérií sa Komisia nakoniec rozhodla nezaradiť Rusko do zoznamu vysokorizikových tretích krajín? Neobáva sa Komisia, že by sa jej rozhodnutie mohlo považovať za tichý súhlas s činnosťami Ruska v oblasti prania špinavých peňazí?

3. Zohrali pri prijatí tohto rozhodnutia okrem akýchkoľvek objektívnych kritérií svoju úlohu aj politické hľadiská, a ak áno, aké?

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm
(2)https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
(3)https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 11. marca 2019Právne oznámenie