Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 63kWORD 20k
19 март 2019 г.
E-001407-19
Въпрос с искане за писмен отговор E-001407-19
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Относно:  Създаване на схема за етикетиране на месо и/или млечни продукти, основана на хуманното отношение към животните
 Писмен отговор 

По-голямата част от потребителите в ЕС са склонни да плащат повече за продукти, произведени в съответствие с принципа за хуманно отношение към животните(1).

Въпреки че съществуват някои доброволни схеми, понастоящем потребителите не са в състояние да правят ясно разграничение между различните месни и млечни продукти на пазара въз основа на стандартите за хуманно отношение.

Научно обоснована и специфична за отделните видове трикласова система, основаваща се на вече действащата за яйцата система и подобна на тази, която Германия прилага за прасетата(2), система, която е съгласувана и стандартизирана в целия ЕС и се основава се на минимални правни изисквания, със сигурност ще осигури яснота за потребителите и ще им предостави повече възможности.

Освен това такава схема за етикетиране би била по-справедлива за земеделските производители, тъй като би предотвратила използването на различни и подвеждащи етикети, които могат да прикрият или да доведат до различни и по-ниски стандарти за хуманно отношение към животните.

Нещо повече, такава система би предизвикала ефект на „надпревара“ и би насърчила земеделските производители да прилагат по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, за да обозначават своите продукти като продукти от най-висок клас, като в същото време би компенсирала увеличените разходи.

1. Възнамерява ли Комисията да въведе такава схема за етикетиране на месни и/или млечни продукти?

2. Ако не, и предвид успеха на схемата на ЕС за етикетиране на яйца, поради каква причина?

(1)Специално издание на Евробарометър № 442, „Отношението на европейците към хуманното отношение към животните“ — резюме, март 2016 г.
(2)Съобщения за печата https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile; https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Последно осъвременяване: 9 април 2019 г.Правна информация