Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 63kWORD 20k
19 Μαρτίου 2019
E-001407-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001407-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eleonora Evi (EFDD) , Bart Staes (Verts/ALE) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Dario Tamburrano (EFDD) , Emil Radev (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Tiziana Beghin (EFDD) , Jiří Pospíšil (PPE) , Marco Zullo (EFDD) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jytte Guteland (S&D) , Petri Sarvamaa (PPE) , Dominique Bilde (ENF) , Fredrick Federley (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Marco Affronte (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marlene Mizzi (S&D) , Julie Ward (S&D) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Guillaume Balas (S&D)

 Θέμα:  Θέσπιση συστήματος επισήμανσης του κρέατος ή/και των γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση την καλή μεταχείριση των ζώων
 Γραπτή απάντηση 

Η συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών στην ΕΕ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα που προάγουν την καλή μεταχείριση των ζώων(1).

Παρόλο που υπάρχουν μερικά συστήματα εθελοντικού χαρακτήρα, προς το παρόν οι καταναλωτές δεν μπορούν να διαχωρίσουν σαφώς τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας στην αγορά βάσει προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, ειδικό ανά είδος σύστημα τριών βαθμίδων, στα πρότυπα του υπάρχοντος για τα αυγά και παρόμοιο με το σύστημα που εφαρμόζει η Γερμανία για τους χοίρους(2), συνεπές και τυποποιημένο σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, και το οποίο θα έχει ως σημείο εκκίνησης τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, σίγουρα θα εξασφαλίσει σαφήνεια και μεγαλύτερη δύναμη για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα επισήμανσης θα ήταν δικαιότερο για τους αγρότες καθώς θα απέτρεπε τη χρήση διαφορετικών και παραπλανητικών επισημάνσεων που μπορούν να αποκρύπτουν ή να συνεπάγονται διαφορετικά και χαμηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Επιπροσθέτως, θα οδηγούσε σε «ανταγωνισμό προς την κορυφή» και θα ενθάρρυνε τους αγρότες να θεσπίσουν υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε τα προϊόντα τους να χαρακτηρίζονται κορυφαίας ποιότητας, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα το αυξημένο κόστος.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα επισήμανσης για το κρέας ή/και τα γαλακτοκομικά προϊόντα;

2. Αν όχι, και δεδομένης της επιτυχίας του ενωσιακού συστήματος επισήμανσης των αυγών, για ποιον λόγο;

(1)Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 442, «Η στάση των Ευρωπαίων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων» — Περίληψη, Μάρτιος 2016.
(2)Δελτία τύπου: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/036-Tierwohlkennzeichen.html?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=7b62d74471-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_09_35&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-7b62d74471-189131121 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Kriterien.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Tier/Tierwohl/Tierwohlkennzeichen_Schwein_Grafiken.pdf;jsessionid=E085B4C70B9A0CD66D69A604E6E2B197.2_cid358?__blob=publicationFile

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου