Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 22k
14 Ιουνίου 2019
E-001694/2019(ASW)
Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001694/2019

1. Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία γίνεται λόγος φαίνεται ότι έχει συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 50 MW και, συνεπώς, καλύπτεται από την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (ΟΒΕ)(1). Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το παράρτημα IV της ΟΒΕ, πρέπει να δοθούν στο ενδιαφερόμενο κοινό(2) αποτελεσματικές ευκαιρίες συμμετοχής στις διαδικασίες αδειοδότησης, π.χ. με τη διατύπωση γνώμης όσον αφορά τις αιτήσεις αδειοδότησης προτού ληφθεί η τελική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές. Αν μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα συμμετοχής τους στο πλαίσιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, το άρθρο 25 της ΟΒΕ επιτρέπει σε αυτά να έχουν πρόσβαση, στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων, π.χ. σε δικαστική επανεξέταση για να αμφισβητηθεί, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα απόφασης για τη χορήγηση άδειας βάσει της ΟΒΕ.2. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές, το εν λόγω έργο δεν έχει επιλεγεί μέχρι στιγμής για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες περί επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των έργων που αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής εμπίπτουν, κατά γενικό κανόνα, στην αρμοδιότητα των εθνικών διαχειριστικών αρχών και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού και την ισχύουσα νομοθεσία.3. Η νομιμότητα απόφασης για τη χορήγηση άδειας ΒΕ μπορεί να αμφισβητηθεί για διαδικαστικούς και ουσιαστικούς λόγους (άρθρο 25 παράγραφος 1 της ΟΒΕ). Ενώ η διαδικαστική νομιμότητα αναφέρεται στη διαδικασία αδειοδότησης, η ουσιαστική νομιμότητα αφορά τη νομική ορθότητα των απαιτήσεων που καθορίζονται στην άδεια ΒΕ (π.χ. συμμόρφωση με το άρθρο 14 της ΟΒΕ). Η (αν)ικανότητα των αρμόδιων αρχών να αξιολογούν τις αναφερθείσες εκπομπές ρύπων και να διενεργούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις αποτελεί ένα άλλο θέμα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης με άλλη νομική βάση (άρθρο 23 της ΟΒΕ) ανάλογα με τις εθνικές νομικές διατάξεις.

(1)Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
(2)Το άρθρο 2 παράγραφος 17 της ΟΒΕ ορίζει το «ενδιαφερόμενο κοινό» ως το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση ή αναπροσαρμογή μιας άδειας ή των όρων της, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από το οικείο εθνικό δίκαιο, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου