Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 53kWORD 20k
12 lipca 2019 r.
E-002278-19
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002278-19
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Przedmiot:  UE musi chronić słonie afrykańskie
 Odpowiedź na piśmie 

W połowie sierpnia w Genewie odbędzie się 18. sesja Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja słoni. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zginęła ponad jedna czwarta światowej populacji słoni.

Szereg krajów, w tym dziewięć krajów afrykańskich, wspieranych przez państwa członkowskie UE pragnie umieścić wszystkie populacje słoni afrykańskich w załączniku I do Konwencji. Aktualnie w załączniku I znajdują się jedynie populacje słoni z krajów Afryki Środkowej, które podlegają dzięki temu całkowitej ochronie. Pozostałe populacje słoni (z Afryki Południowej) znajdują się obecnie w załączniku II (który zapewnia im silną ochronę, lecz dopuszcza handel kością słoniową). Ta podwójna klasyfikacja zachęca w rezultacie do handlu kością słoniową w krajach Afryki Środkowej.

1. Jakie stanowisko Komisja zamierza zająć na konferencji?

2. Czy będzie bronić wysokiego poziomu ochrony słoni afrykańskich, popierając propozycję numer 12 polegającą na umieszczeniu w załączniku I wszystkich populacji słonia afrykańskiego i zapobieganiu w ten sposób handlowi kością słoniową?

Ochrona słoni afrykańskich ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej na ziemi, a UE powinna służyć w tym względzie za wzór.

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2019Informacja prawna