Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 19k
12. júla 2019
E-002278-19
Otázka na písomné zodpovedanie E-002278-19
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Vec:  EÚ musí chrániť slony v Afrike

V polovici augusta sa v Ženeve uskutoční COP 18 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES.

Obzvlášť znepokojivá je situácia slonov. Viac ako štvrtina ich svetovej populácie bola v poslednom desaťročí vybitá!

Viacero štátov vrátane deviatich krajín Afriky chce s podporou členských štátov EÚ zaradiť všetky populácie slona afrického do prílohy I k dohovoru. V prílohe I sú zatiaľ uvedené len populácie slonov krajín strednej Afriky, ktorým sa takto dostáva plnej ochrany. Ostatné populácie slonov (v južnej Afrike) sú v súčasnosti zaradené do prílohy II (ktorá im poskytuje silnú ochranu, ale umožňuje obchodovanie so slonovinou). Dôsledkom tejto dvojakej klasifikácie je podpora obchodu so slonovinou v krajinách strednej Afriky.

1. Aké stanovisko mieni Komisia zaujať na tejto konferencii?

2. Bude vystupovať za vysokú úroveň ochrany slona afrického podporou návrhu č. 12 za plné zaradenie všetkých populácií slona afrického do zoznamu v prílohe I s cieľom zabrániť akémukoľvek obchodu so slonovinou?

Ochrana slona afrického je kľúčovou otázkou pre zachovanie biodiverzity Zeme a EÚ musí ísť príkladom.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 5. augusta 2019Právne oznámenie