Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 20k
12 juli 2019
E-002278-19
Frågor för skriftligt besvarande E-002278-19
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Irène Tolleret (Renew) , Ramona Strugariu (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Caroline Voaden (Renew) , Tiziana Beghin (NI) , Henna Virkkunen (PPE) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Andreas Glück (Renew) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Aldo Patriciello (PPE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Hojsík (Renew) , Urmas Paet (Renew) , Anthea McIntyre (ECR) , Karen Melchior (Renew) , Jutta Paulus (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Theresa Griffin (S&D) , Jane Brophy (Renew) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Damien Carême (Verts/ALE) , Catherine Bearder (Renew) , María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Angående:  Vikten av att EU skyddar den afrikanska elefanten
 Skriftligt svar 

COP 18 för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) kommer att hållas i mitten av augusti i Genève.

Situationen för elefanter är särskilt oroande. Mer än en fjärdedel av världens elefantpopulation har massakrerats det senaste årtiondet!

En rad länder, däribland nio afrikanska länder, önskar – med stöd av EU:s medlemsstater – inkludera samtliga populationer av den afrikanska elefanten i bilaga I till konventionen. För närvarande ingår endast de centralafrikanska ländernas elefantpopulationer i bilaga I, vilket ger dem fullständigt skydd. De återstående elefantpopulationerna (i de södra delarna av Afrika) är för närvarande upptagna i bilaga II (vilket ger dem ett starkt skydd men samtidigt medger handel med elfenben). Denna dubbla klassificering har lett till att handeln med elfenben i de centralafrikanska länderna uppmuntras.

1. Vilken kommer kommissionens ståndpunkt att vara vid konferensen i fråga?

2. Kommer den att försvara en hög skyddsnivå för den afrikanska elefanten genom att stödja förslag nr 12 i syfte att inkludera samtliga populationer av den afrikanska elefanten i bilaga I för att förhindra all handel med elfenben?

Att skydda den afrikanska elefanten är en nyckelfråga när det gäller att bevara jordens biologiska mångfald, och EU måste föregå med gott exempel.

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 3 september 2019Rättsligt meddelande