20.6.2018
ECON_AD(2018)622207
ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Atzinuma sagatavotājs (*): Roberto Gualtieri

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 617kWORD 121k
Juridisks paziņojums