27.7.2016
ECON_AM(2016)587495
TARKISTUKSET
109 - 317
Mietintöluonnos
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1158kWORD 1368k
Oikeudellinen huomautus