27.7.2016
ECON_AM(2016)587495
AMANDMANI
109 - 316
Nacrt izvješća
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU i uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012
Prijedlog uredbe
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1272kWORD 1905k
Pravna napomena