27.7.2016
ECON_AM(2016)587495
GROZĪJUMI Nr.
109 - 316
Ziņojuma projekts
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 648/2012
Regulas priekšlikums
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1380kWORD 1626k
Juridisks paziņojums