27.7.2016
ECON_AM(2016)587495
AMENDEMENTEN
109 - 316
Ontwerpverslag
Paul Tang
(PE583.961v01-00)
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012
Voorstel voor een verordening
(COM(2015)0472 - C8-0228/2015 - 2015/0226(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1238kWORD 1636k
Juridische mededeling