PDF 199kWORD 1304k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

 

ECON(2019)0401_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 1 април 2019 г., 15.00–18.00 ч.

Вторник, 2 април 2019 г., 9.00–13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1 април 2019 г., 15.00–16.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         29 ноември 2018 г. PV – PE637.203v01-00

         13 декември 2018 г. PV – PE637.202v01-00

         25-26 февруари 2019 г. PV – PE636.314v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Отчет относно текущи междуинституционални преговори

5. Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

ECON/8/15859

         Размяна на мнения след представянето на годишния доклад от заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос

1 април 2019 г., 16.30–17.00 ч.

6. Обслужващи предприятия, купувачи на кредити и събиране на обезпеченията

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Съдокладчици:

 

Естер де Ланге (PPE)
Роберто Гуалтиери (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO, JURI

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 15 март 2019 г., 12.00 ч.

1 април 2019 г., 17.00–17.15 ч.

7. Съвместно заседание на комисиите BUDG и ECON: вж. отделен проект на дневен ред

1 април 2019 г., 17.15–18.00 ч.

*** Време за гласуване ***

8. Регламент за изменение на регламентите за създаване на европейските надзорни органи и на регламентите относно финансовите пазари: (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010, (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) 2015/760, (ЕС) 2016/1011 и (ЕС) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Съдокладчици:

 

Отмар Карас (PPE)
Перванш Берес (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (подлежи на потвърждение)

9. Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Директива „Платежоспособност ІІ“)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Съдокладчици:

 

Отмар Карас (PPE)
Перванш Берес (S&D)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (подлежи на потвърждение)

10. Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Съдокладчици:

 

Отмар Карас (PPE)
Перванш Берес (S&D)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

JURI, AFCO

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (подлежи на потвърждение)

11. Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

12. Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

13. Покрити облигации и публичен надзор по отношение на покритите облигации

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Докладчик:

 

Бернд Луке (ECR)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

14. Експозиции под формата на покрити облигации

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Докладчик:

 

Бернд Луке (ECR)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагаща:

 

JURI

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

15. Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Докладчик:

 

Паул Танг (S&D)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (подлежи на потвърждение)

16. Изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Докладчик:

 

Данута Мария Хюбнер (PPE)

 

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

17. Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Докладчик:

 

Свен Гиголд (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG

 

         Краен срок за внасяне на измененията: 17 октомври 2018 г., 17.00 ч.

• Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (очаква се потвърждение)

18. Обслужващи предприятия, купувачи на кредити и събиране на обезпеченията

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Съдокладчици:

 

Естер де Ланге (PPE)
Роберто Гуалтиери (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO, JURI

 

         Приемане на проекта на доклад

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

         Краен срок за внасяне на измененията: 15 март 2019 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***

2 април 2019 г., 9.00–10.30 ч.

19. Публично изслушване с участието на Елке Кьониг, председател на Единния съвет по преструктуриране (ЕСП)

ECON/8/02183

2 април 2019 г., 10.30–12.00 ч.

20. Структуриран диалог с Валдис Домбровскис, заместник-председател за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари

ECON/8/06111

         Размяна на мнения относно финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари

2 април 2019 г., 12.00–13.00 ч.

21. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение

ECON/8/01912

         Размяна на мнения относно „Платежоспособност II“

22. Разни въпроси

23. Следващи заседания

8 април 2019 г., понеделник, 15.00–18.30 ч. (предстои потвърждение)

Последно осъвременяване: 28 март 2019 г.Правна информация