PDF 184kWORD 359k

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

 

ECON(2019)0401_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 1. aprill 2019 kell 15.00–18.00

Teisipäev, 2. aprill 2019 kell 9.00–13.00

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. aprill 2019 kell 15.00–16.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         29. november 2018 PV – PE637.203v01-00

         13. detsember 2018 PV – PE637.202v01-00

         25.–26. veebruar 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Juhataja teadaanded

4. Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

5. Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne

ECON/8/15859

         Arvamuste vahetus pärast Euroopa Keskpanga asepresidendi Luis De Guindose aastaaruande esitlust

1. aprill 2019 kell 16.30–17.00

6. Krediidihaldajad, krediidiostjad ja tagatiste sissenõudmine

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Kaasraportöörid:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

IMCO, JURI

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 15. märts 2019 kell 12.00

1. aprill 2019 kell 17.00–17.15

7. BUDG- ja ECON-komisjoni ühine koosolek: vt eraldi päevakorra projekti

1. aprill 2019 kell 17.15–18.00

*** Hääletus ***

8. Määrus, millega muudetakse Euroopa järelevalveasutuste loomist käsitlevaid määrusi ja finantsturge käsitlevaid määrusi: (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013, (EL) nr 600/2014, (EL) 2015/760, (EL) 2016/1011 ja (EL) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Kaasraportöörid:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

9. Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Kaasraportöörid:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

10. Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Kaasraportöörid:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

JURI, AFCO

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

11. Investeerimisühingute usaldatavusnõuded

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Raportöör:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

12. Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Raportöör:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

13. Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Raportöör:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

14. Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Raportöör:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

JURI

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

15. Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Raportöör:

 

Paul Tang (S&D)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

16. Määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmine
seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise menetluste ja seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Raportöör:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

17. Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Raportöör:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

BUDG

 

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. oktoober 2018 kell 17.00

Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva osalise esialgse kokkuleppe hääletus (kinnitamata)

18. Krediidihaldajad, krediidiostjad ja tagatiste sissenõudmine

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Kaasraportöörid:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

IMCO, JURI

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 15. märts 2019 kell 12.00

*** Hääletuse lõpp ***

2. aprill 2019 kell 9.00–10.30

19. Ühtse kriisilahendusnõukogu esimehe Elke Königi avalik kuulamine

ECON/8/02183

2. aprill 2019 kell 10.30–12.00

20. Struktureeritud dialoog euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutava asepresidendi Valdis Dombrovskisega, kes vastutab ka finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest

ECON/8/06111

         Arvamuste vahetus finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu üle

2. aprill 2019 kell 12.00–13.00

21. Delegeeritud õigusaktide ja rakendusmeetmete kontroll

ECON/8/01912

         Arvamuste vahetus Solventsus II teemal

22. Muud küsimused

23. Järgmised koosolekud

Esmaspäev, 8. aprill 2019 kell 15.00–18.30 (kinnitamisel)

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019Õigusalane teave