PDF 195kWORD 360k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2019)0401_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 1 d., pirmadienis, 15.00–18.00 val.

2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 9.00–13.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019 m. balandžio 1 d. 15.00–16.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2018 m. lapkričio 29 d. PV – PE637.203v01-00

         2018 m. gruodžio 13 d. PV – PE637.202v01-00

         2019 m. vasario 25–26 d. PV – PE636.314v01-00

3. Pirmininko pranešimai

4. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

5. 2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita

ECON/8/15859

         Keitimasis nuomonėmis atsižvelgiant į ECB pirmininko pavaduotojo Luiso De Guindoso pristatytą metinę ataskaitą

2019 m. balandžio 1 d. 16.30–17.00 val.

6. Kreditų tvarkytojai, kreditų pirkėjai ir užstato susigrąžinimas

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Pranešėjai:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO, JURI

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. kovo 15 d. 12.00 val.

2019 m. balandžio 1 d. 17.00–17.15 val.

7. Bendras BUDG ir ECON komitetų posėdis: žr. atskirą darbotvarkės projektą

2019 m. balandžio 1 d. 17.15–18.00 val.

*** Balsavimas ***

8. Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai, kuriais įsteigiamos Europos priežiūros institucijos, ir reglamentai dėl finansų rinkų: (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010, (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013, (ES) Nr. 600/2014, (ES) 2015/760, (ES) 2016/1011 ir (ES) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Pranešėjai:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

9. Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Pranešėjai:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

10. Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Pranešėjai:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI, AFCO

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

11. Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Pranešėjas:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

12. Investicinių įmonių prudencinė priežiūra

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Pranešėjas:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

13. Padengtųjų obligacijų emisijos ir viešoji priežiūra

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Pranešėjas:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

14. Padengtųjų obligacijų pozicijos

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Pranešėjas:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

15. Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Pranešėjas:

 

Paul Tang (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

16. Iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, kiek tai susiję su procedūromis ir valdžios institucijomis, dalyvaujančiomis išduodant leidimus PSŠ, ir su trečiųjų šalių PSŠ pripažinimo reikalavimais
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Pranešėja:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

17. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Pranešėjas:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG

 

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. spalio 17 d. 17.00 val.

Balsavimas dėl iš dalies preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (dar nepatvirtinta)

18. Kreditų tvarkytojai, kreditų pirkėjai ir užstato susigrąžinimas

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Pranešėjai:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO, JURI

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. kovo 15 d. 12.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

2019 m. balandžio 2 d. 9.00–10.30 val.

19. Kandidatės į Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkus Elke König viešasis klausymas

ECON/8/02183

2019 m. balandžio 2 d. 10.30–12.00 val.

20. Struktūrinis dialogas su už eurą ir socialinį dialogą atsakingu Komisijos pirmininko pavaduotoju Valdžiu Dombrovskiu ir už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingu Komisijos nariu Pierre'u Moscovici

ECON/8/06111

         Keitimasis nuomonėmis dėl finansinių paslaugų, finansinio stabilumo ir kapitalo rinkų sąjungos

2019 m. balandžio 2 d. 12.00–13.00 val.

21. Deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimas

ECON/8/01912

         Keitimasis nuomonėmis dėl direktyvos „Mokumas II“

22. Kiti klausimai

23. Kiti posėdžiai

2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val. (dar nepatvirtinta)

Atnaujinta: 2019 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas