PDF 195kWORD 361k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)0401_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 1. aprīlī, plkst. 15.00–18.00

Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī, plkst. 9.00–13.00

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019. gada 1. aprīlī plkst. 15.00–16.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2018. gada 29. novembrī PV – PE637.203v01-00

         2018. gada 13. decembrī PV – PE637.202v01-00

         2019. gada 25.–26. februārī PV – PE636.314v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

5. Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

ECON/8/15859

         Viedokļu apmaiņa pēc ECB priekšsēdētāja vietnieka Luis De Guindos uzstāšanās par gada ziņojumu

2019. gada 1. aprīlī plkst. 16.30–17.00

6. Kredītu apkalpotāji, kredītu pircēji un nodrošinājuma atgūšana

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Līdzreferenti:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

IMCO, JURI

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. martā plkst. 12.00

2019. gada 1. aprīlī plkst. 17.00–17.15

7. Kopīga BUDG un ECON komiteju sanāksme: skatīt atsevišķu darba kārtības projektu

2019. gada 1. aprīlī plkst. 17.15–18.00

*** Balsošanas laiks ***

8. Regula, ar kuru groza regulas par integrētajiem finanšu tirgiem (Regulu (ES) Nr. 1093/2010, Regulu (ES) Nr. 1094/2010, Regulu (ES) Nr. 1095/2010, Regulu
(ES) Nr. 345/2013, Regulu (ES) Nr. 346/2013, Regulu (ES) Nr. 600/2014, Regulu (ES) Nr. 2015/760, Regulu (ES) 2016/1011 un Regulu (ES) 2017/1129)

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Līdzreferenti:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

9. Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Līdzreferenti:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

10. Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Līdzreferenti:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

JURI, AFCO

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

11. Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Referents:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

12. Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Referents:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

13. Segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publiskā uzraudzība

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Referents:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

14. Riska darījumi segto obligāciju veidā

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Referents:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

JURI

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

15. Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Referents:

 

Paul Tang (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos (vēl jāapstiprina)

16. Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulā (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Referente:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

17. Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Referents:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

BUDG

 

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 17. oktobrī plkst. 17.00

Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisku daļēju vienošanos (vēl jāapstiprina)

18. Kredītu apkalpotāji, kredītu pircēji un nodrošinājuma atgūšana

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Līdzreferenti:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

Atzinumi:

 

IMCO, JURI

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. martā plkst. 12.00

*** Balsošanas beigas ***

2019. gada 2. aprīlī plkst. 9.00–10.30

19. Atklāta uzklausīšana, piedaloties Vienotā noregulējuma valdes (VNV) priekšsēdētājai Elke König

ECON/8/02183

2019. gada 2. aprīlī plkst. 10.30–12.00

20. Strukturētais dialogs ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdi Dombrovski, kurš atbildīgs arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību

ECON/8/06111

         Viedokļu apmaiņa par finanšu pakalpojumiem, finanšu stabilitāti un kapitāla tirgu savienību

2019. gada 2. aprīlī plkst. 12.00–13.00

21. Deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude

ECON/8/01912

         Viedokļu apmaiņa par Maksātspēju II

22. Dažādi jautājumi

23. Nākamās sanāksmes

Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī, plkst. 15.00–18.30 (vēl jāapstiprina)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. martsJuridisks paziņojums