PDF 201kWORD 360k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2019)0401_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 1 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.00

Wtorek 2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 13.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 16.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         29 listopada 2018 r. PV – PE637.203v01-00

         13 grudnia 2018 r. PV – PE637.202v01-00

         25-26 lutego 2019 r. PV – PE636.314v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

5. Europejski Bank Centralny - Raport roczny 2018

ECON/8/15859

         Wymiana poglądów po prezentacji sprawozdania rocznego przez wiceprezesa EBC Luisa De Guindosa

1 kwietnia 2019 r., w godz. 16.30 – 17.00

6. Podmioty zarządzające kredytami, podmioty skupujące kredyty i odzyskanie zabezpieczenia

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Współsprawozdawcy:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO, JURI

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 15 marca 2019 r., godz. 12.00

1 kwietnia 2019 r., w godz. 17.00 – 17.15

7. Wspólne posiedzenie komisji BUDG i ECON – zob. odrębny projekt porządku dziennego

1 kwietnia 2019 r., w godz. 17.15 – 18.00

*** Głosowanie ***

8. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia w sprawie europejskich urzędów nadzoru oraz rozporządzenia w sprawie rynków finansowych: (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010, (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013, (UE) nr 600/2014, (UE) 2015/760, (UE) 2016/1011 i (EU) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Współsprawozdawcy:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

9. Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Współsprawozdawcy:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

10. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Współsprawozdawcy:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI, AFCO

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

11. Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Sprawozdawca:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

12. Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Sprawozdawca:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

13. Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Sprawozdawca:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

14. Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Sprawozdawca:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

15. Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Sprawozdawca:

 

Paul Tang (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

16. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów zaangażowanych w udzielanie zezwoleń CCP i wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Sprawozdawczyni:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

17. Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Sprawozdawca:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG

 

         Termin składania poprawek: 17 października 2018 r., godz. 17.00

Głosowanie nad częściowym porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych (do potwierdzenia)

18. Podmioty zarządzające kredytami, podmioty skupujące kredyty i odzyskanie zabezpieczenia

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Współsprawozdawcy:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO, JURI

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

         Termin składania poprawek: 15 marca 2019 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania ***

2 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.30

19. Wysłuchanie publiczne Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

ECON/8/02183

2 kwietnia 2019 r., w godz. 10.30 – 12.00

20. Zorganizowany dialog z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym również za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych

ECON/8/06111

         Wymiana poglądów na temat usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych

2 kwietnia 2019 r., w godz. 12.00 – 13.00

21. Kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych

ECON/8/01912

         Wymiana poglądów na temat „Wypłacalność II”

22. Sprawy różne

23. Następne posiedzenia

Poniedziałek 8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00–18.30 (do potwierdzenia)

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2019Informacja prawna