PDF 198kWORD 361k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2019)0401_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 1. apríla 2019 od 15.00 do 18.00 h

utorok 2. apríla 2019 od 9.00 do 13.00 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. apríla 2019 od 15.00 do 16.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         29. novembra 2018 PV – PE637.203v01-00

         13. decembra 2018 PV – PE637.202v01-00

         25. – 26. februára 2019 PV – PE636.314v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

5. Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

ECON/8/15859

         výmena názorov po predstavení výročnej správy: viceprezident ECB Luis De Guindos

1. apríla 2019 od 16.30 do 17.00 h

6. Správcovia úverov, nákupcovia úverov a vymáhanie kolaterálu

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Spoluspravodajcovia:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO, JURI

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. marec 2019, 12.00 h

1. apríla 2019 od 17.00 do 17.15 h

7. Spoločná schôdza výborov BUDG a ECON: pozri osobitný návrh programu

1. apríla 2019 od 17.15 do 18.00 h

*** Hlasovanie ***

8. Nariadenie, ktorým sa menia nariadenia, ktorými sa zriaďujú európske orgány dohľadu, a nariadenia o finančných trhoch: (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010, (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) 2015/760, (EÚ) 2016/1011 a (EÚ) 2017/1129
 

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 – C8-0319/2017

 

Spoluspravodajcovia:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

DT – PE616.735v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

9. Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 – C8-0318/2017

 

Spoluspravodajcovia:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

10. Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 – C8-0317/2017

 

Spoluspravodajcovia:

 

Othmar Karas (PPE)
Pervenche Berès (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

JURI, AFCO

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

11. Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti

ECON/8/11920

***I 2017/0359(COD) COM(2017)0790 – C8-0453/2017

 

Spravodajca:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE, BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

12. Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami

ECON/8/11908

***I 2017/0358(COD) COM(2017)0791 – C8-0452/2017

 

Spravodajca:

 

Markus Ferber (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE, ITRE, JURI

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

13. Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi

ECON/8/12506

***I 2018/0043(COD) COM(2018)0094 – C8-0113/2018

 

Spravodajca:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

JURI, JURI (AL)

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

14. Expozícia vo forme krytých dlhopisov

ECON/8/12504

***I 2018/0042(COD) COM(2018)0093 – C8-0112/2018

 

Spravodajca:

 

Bernd Lucke (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

JURI

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

15. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť

ECON/8/13229

***I 2018/0179(COD) COM(2018)0354 – C8-0208/2018

 

Spravodajca:

 

Paul Tang (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL, ENVI, FEMM

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)

16. Zmena nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a zmena nariadenia (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny
 

ECON/8/10239

***I 2017/0136(COD) COM(2017)0331 – C8-0191/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG, ITRE, JURI, AFCO

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

17. Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“

ECON/8/13629

***I 2018/0233(COD) COM(2018)0443 – C8-0260/2018

 

Spravodajca:

 

Sven Giegold (Verts/ALE)

AM – PE629.505v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG

 

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. október 2018, 17.00 h

Hlasovanie o čiastočnej predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (bude potvrdené)

18. Správcovia úverov, nákupcovia úverov a vymáhanie kolaterálu

ECON/8/12530

***I 2018/0063(COD) COM(2018)0135 – C8-0115/2018

 

Spoluspravodajcovia:

 

Esther de Lange (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)

PR – PE629.419v02-00
AM – PE637.215v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO, JURI

 

         prijatie návrhu správy

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. marec 2019, 12.00 h

*** Koniec hlasovania ***

2. apríla 2019 od 9.00 do 10.30 h

19. Verejné vypočutie s Elke Königovou, predsedníčkou Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB)

ECON/8/02183

2. apríla 2019 od 10.30 do 12.00 h

20. Štruktúrovaný dialóg s podpredsedom pre euro a sociálny dialóg Valdisom Dombrovskisom zodpovedným aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

ECON/8/06111

         výmena názorov o finančných službách, finančnej stabilite a únii kapitálových trhov

2. apríla 2019 od 12.00 do 13.00 h

21. Preskúmanie delegovaných aktov a vykonávacích opatrení

ECON/8/01912

         výmena názorov na tému Solventnosť II

22. Rôzne otázky

23. Nasledujúce schôdze

pondelok 8. apríla 2019 od 15.00 do 18.30 h (bude potvrdené)

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne oznámenie