PDF 160kWORD 284k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2019)1104_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 4. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

4. novembra 2019 od 15.00 do 17.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         22. júla 2019 PV – PE639.942v01-00

         4. – 5. septembra 2019 PV – PE641.383v01-00

         16. septembra 2019 PV – PE642.891v01-00

         23. – 24. septembra 2019 PV – PE641.399v01-00

         2. októbra 2019 PV – PE641.395v01-00

         7. októbra 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Vypočutie s Gabrielom Bernardinom, predsedom Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ako aj predsedom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ESA) a z titulu tejto funkcie druhým podpredsedom Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)

ECON/9/00488

5. Vypočutie s Josém Manuelom Campom, predsedom Európskeho orgánu pre bankovníctvo

ECON/9/00487

6. Vypočutie so Stevenom Maijoorom, predsedom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

ECON/9/00486

4. novembra 2019 od 17.00 do 17.30 h

7. Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

8. Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

4. novembra 2019 od 17.30 do 17.45 h

9. Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Spravodajca:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

4. novembra 2019 od 17.45 do 18.15 h

10. Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Spravodajca:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

Pondelok 18. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

Posledná úprava: 24. októbra 2019Právne oznámenie