PDF 184kWORD 1224k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

 

ECON(2019)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q2)

2 декември 2019 г., 15.00–17.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Отчет относно текущи междуинституционални преговори

4. Диалог по въпросите на паричната политика с Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка

ECON/9/01878

2 декември 2019 г., 17.00–17.30 ч.

5. Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Водеща:

 

BUDG* –

Давид Корман (Verts/ALE)

 

Подпомагащи:

 

ECON*

 

         Разглеждане на проекта на становище

2 декември 2019 г., 17.30–18.00 ч.

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Докладчик по становище:

 

Дерк Ян Епинк (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

Подпомагащи:

 

ECON

 

         Разглеждане на проекта на становище

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Докладчик по становище:

 

Дерк Ян Епинк (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

Подпомагащи:

 

ECON, EMPL

 

         Разглеждане на проекта на становище

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Докладчик по становище:

 

Дерк Ян Епинк (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Водеща:

 

CONT –

Ришард Чарнецки (ECR)

 

Подпомагащи:

 

ECON

 

         Разглеждане на проекта на становище

3 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч.

9. Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Размяна на мнения с кандидата Фабио Панета

3 декември 2019 г., 10.15–11.15 ч.

10. Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Размяна на мнения с кандидата Изабел Шнабел

3 декември 2019 г., 11.15–12.00 ч.

11. Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Докладчик:

 

Педру Маркеш

PR – PE643.187v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

3 декември 2019 г., 12.00–12.30 ч.  (при закрити врати)

12. Заседание на координаторите

3 декември 2019 г., 14.30–16.00 ч.

13. Публично изслушване с участието на Елке Кьониг, председател на Единния съвет по преструктуриране (ЕСП)

ECON/9/00492

3 декември 2019 г., 16.00–16.30 ч.

14. Изисквания за доставчиците на платежни услуги

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Докладчик:

 

Лидия Перейра (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 18.00 ч.

15. Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Докладчик:

 

Лидия Перейра (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 18.00 ч.

3 декември 2019 г., 16.30–17.00 ч.

16. Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Докладчик:

 

Костас Мавридис (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2019 г., 12.00 ч.

2 декември 2019 г., 17.00–17.30 ч.

*** Време за гласуване ***

17. Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

18. Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

19. Назначаване на представител на ЕП в Европейския статистически консултативен комитет

ECON/9/00495

20. Изисквания за доставчиците на платежни услуги

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Докладчик:

 

Лидия Перейра (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 18.00 ч.

21. Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Докладчик:

 

Лидия Перейра (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 ноември 2019 г., 18.00 ч.

22. Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на въпрос с искане за устен отговор и предложение за резолюция

23. Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансовo отчитане 7 и 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Водеща:

 

ECON*

 

 

Подпомагащи:

 

JURI*

 

         Приемане на препоръка за „ранен отказ от възражение“

*** Край на гласуването ***

24. Разни въпроси

25. Следващи заседания

Четвъртък, 12 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация