PDF 174kWORD 1133k

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

 

ECON(2019)1202_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 2. detsember 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 3. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

2. detsember 2019 kell 15.00–17.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

4. Rahandusdialoog Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'iga

ECON/9/01878

2. detsember 2019 kell 17.00–17.30

5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Vastutav:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Arvamused:

 

ECON*

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

2. detsember 2019 kell 17.30–18.00

6. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Arvamused:

 

ECON

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

7. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Arvamused:

 

ECON, EMPL

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

8. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Arvamused:

 

ECON

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

3. detsember 2019 kell 9.00–10.00

9. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Arvamuste vahetus kandidaat Fabio Panettaga

3. detsember 2019 kell 10.15–11.15

10. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Arvamuste vahetus kandidaat Isabel Schnabeliga

3. detsember 2019 kell 11.15–12.00

11. 2019. aasta aruanne pangandusliidu kohta

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Raportöör:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

3. detsember 2019 kell 12.00–12.30  (kinnine koosolek)

12. Koordinaatorite koosolek

3. detsember 2019 kell 14.30–16.00

13. Ühtse kriisilahendusnõukogu esimehe Elke Königi avalik kuulamine

ECON/9/00492

3. detsember 2019 kell 16.00–16.30

14. Nõuded makseteenuse pakkujatele

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Raportöör:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 18.00

15. Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Raportöör:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 18.00

3. detsember 2019 kell 16.30–17.00

16. Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Raportöör:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. november 2019 kell 12.00

2. detsember 2019 kell 17.00–17.30

*** Hääletus ***

17. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

18. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

19. Euroopa Parlamendi esindaja nimetamine Euroopa statistika nõuandekomiteesse

ECON/9/00495

20. Nõuded makseteenuse pakkujatele

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Raportöör:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 18.00

21. Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Raportöör:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. november 2019 kell 18.00

22. Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Suuliselt vastatava küsimuse ja resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine

23. Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga 39 ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega 7 ja 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Vastutav:

 

ECON*

 

 

Arvamused:

 

JURI*

 

         Soovituse vastuvõtmine varajase vastuväite esitamisest loobumise kohta

*** Hääletuse lõpp ***

24. Muud küsimused

25. Järgmised koosolekud

Neljapäev, 12. detsember 2019 kell 9.00–12.30

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika