PDF 179kWORD 1173k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2019)1202_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. gruodžio 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–17.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. Dialogas pinigų politikos klausimais su Europos Centrinio Banko pirmininke Christine Lagarde

ECON/9/01878

2019 m. gruodžio 2 d. 17.00–17.30 val.

5. 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON*

 

         Nuomonės projekto svarstymas

2019 m. gruodžio 2 d. 17.30–18.00 val.

6. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON

 

         Nuomonės projekto svarstymas

7. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON, EMPL

 

         Nuomonės projekto svarstymas

8. 201 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON

 

         Nuomonės projekto svarstymas

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–10.00 val.

9. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su kandidatu Fabio Panetta

2019 m. gruodžio 3 d. 10.15–11.15 val.

10. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su kandidate Isabel Schnabel

2019 m. gruodžio 3 d. 11.15–12.00 val.

11. 2019 m. metinis pranešimas dėl bankų sąjungos

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. gruodžio 3 d. 12.00–12.30 val. (uždaras)

12. Koordinatorių posėdis

2019 m. gruodžio 3 d. 14.30–16.00 val.

13. Kandidatės į Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkus Elke König viešasis klausymas

ECON/9/00492

2019 m. gruodžio 3 d. 16.00–16.30 val.

14. Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Pranešėja:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 18.00 val.

15. Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Pranešėja:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 18.00 val.

2019 m. gruodžio 3 d. 16.30–17.00 val.

16. 2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 12 d. 12.00 val.

2019 m. gruodžio 2 d. 17.00–17.30 val.

*** Balsavimas ***

17. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

18. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

19. EP atstovo Europos patariamajame statistikos komitete skyrimas

ECON/9/00495

20. Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Pranešėja:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 18.00 val.

21. Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Pranešėja:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 11 d. 18.00 val.

22. Sąžiningas apmokestinimas skaimenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, tvirtinimas ir pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

23. Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI*

 

         Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***

24. Kiti klausimai

25. Kiti posėdžiai

2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas