PDF 181kWORD 356k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)1202_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 2. decembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 3. decembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–17.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

4. Dialogs par monetārās politikas jautājumiem ar Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju Christine Lagarde

ECON/9/01878

2019. gada 2. decembrī plkst. 17.00–17.30

5. Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības: 2019. gada pārskats

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Atzinumi:

 

ECON*

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

2019. gada 2. decembrī plkst. 17.30–18.00

6. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde (EBI)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Atzinumi:

 

ECON

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

7. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Atzinumi:

 

ECON, EMPL

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

8. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Atzinumi:

 

ECON

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–10.00

9. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar kandidātu Fabio Panetta

2019. gada 3. decembrī plkst. 10.15–11.15

10. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar kandidāti Isabel Schnabel

2019. gada 3. decembrī plkst. 11.15–12.00

11. Banku savienība: 2019. gada ziņojums

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Referents:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 3. decembrī plkst. 12.00–12.30  (aiz slēgtām durvīm)

12. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 3. decembrī plkst. 14.30–16.00

13. Atklāta uzklausīšana, piedaloties Vienotā noregulējuma valdes (VNV) priekšsēdētājai Elke König

ECON/9/00492

2019. gada 3. decembrī plkst. 16.00–16.30

14. Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Referente:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. novembrī plkst. 18.00

15. Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Referente:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. novembrī plkst. 18.00

2019. gada 3. decembrī plkst. 16.30–17.00

16. Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Referents:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 12. novembrī plkst. 12.00

2019. gada 2. decembrī plkst. 17.00–17.30

*** Balsošanas laiks ***

17. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

18. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

19. EP pārstāvja izvirzīšana dalībai Eiropas Statistikas padomdevējā komitejā

ECON/9/00495

20. Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Referente:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. novembrī plkst. 18.00

21. Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Referente:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. novembrī plkst. 18.00

22. Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Jautājuma, uz kuru jāatbild mutiski, un rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

23. Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 7. un 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Atbildīgā komiteja:

 

ECON*

 

 

Atzinumi:

 

JURI*

 

         Agrīnās iebildumu necelšanas ieteikuma pieņemšana

*** Balsošanas beigas ***

24. Dažādi jautājumi

25. Nākamās sanāksmes

Ceturtdien, 2019. gada 12. decembrī, plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums