PDF 184kWORD 355k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2019)1202_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 17.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4. Dialog monetarny z Christine Lagarde, prezeską Europejskiego Banku Centralnego

ECON/9/01878

2 grudnia 2019 r., w godz. 17.00 – 17.30

5. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Opiniodawcza:

 

ECON*

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

2 grudnia 2019 r., w godz. 17.30 – 18.00

6. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Opiniodawcza:

 

ECON

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

7. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Opiniodawcza:

 

ECON, EMPL

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

8. Absolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Opiniodawcza:

 

ECON

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

9. Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Wymiana poglądów z kandydatem Fabio Panettą

3 grudnia 2019 r., w godz. 10.15 – 11.15

10. Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Wymiana poglądów z kandydatką Isabel Schnabel

3 grudnia 2019 r., w godz. 11.15 – 12.00

11. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

3 grudnia 2019 r., w godz. 12.00 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)

12. Posiedzenie koordynatorów

3 grudnia 2019 r., w godz. 14.30 – 16.00

13. Wysłuchanie publiczne Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

ECON/9/00492

3 grudnia 2019 r., w godz. 16.00 – 16.30

14. Wymogi dla dostawców usług płatniczych

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 18.00

15. Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 18.00

3 grudnia 2019 r., w godz. 16.30 – 17.00

16. Europejski Bank Centralny - raport roczny 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 12 listopada 2019 r., godz. 12.00

2 grudnia 2019 r., w godz. 17.00 – 17.30

*** Głosowanie ***

17. Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

18. Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

19. Mianowanie przedstawiciela PE do Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych

ECON/9/00495

20. Wymogi dla dostawców usług płatniczych

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 18.00

21. Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 11 listopada 2019 r., godz. 18.00

22. Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej oraz projektu rezolucji

23. Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 7 i 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Przedm. właśc.:

 

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

 

JURI*

 

         Przyjęcie zalecenia w sprawie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu

*** Koniec głosowania ***

24. Sprawy różne

25. Następne posiedzenia

Czwartek 12 grudnia 2019 r. w godz. 9.00 – 12.30

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności