PDF 184kWORD 356k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2019)1202_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

2. decembra 2019 od 15.00 do 17.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Dialóg o menovej politike s prezidentkou Európskej centrálnej banky Christine Lagardovou

ECON/9/01878

2. decembra 2019 od 17.00 do 17.30 h

5. Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ECON*

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

2. decembra 2019 od 17.30 do 18.00 h

6. Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ECON

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

7. Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ECON, EMPL

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

8. Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ECON

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

3. decembra 2019 od 9.00 do 10.00 h

9. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         výmena názorov s kandidátom Fabiom Panettom

3. decembra 2019 od 10.15 do 11.15 h

10. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         výmena názorov s kandidátkou Isabel Schnabelovou

3. decembra 2019 od 11.15 do 12.00 h

11. Banková únia – výročná správa za rok 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Spravodajca:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

3. decembra 2019 od 12.00 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

12. Schôdza koordinátorov

3. decembra 2019 od 14.30 do 16.00 h

13. Verejné vypočutie s Elke Königovou, predsedníčkou Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB)

ECON/9/00492

3. decembra 2019 od 16.00 do 16.30 h

14. Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 18.00 h

15. Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 18.00 h

3. decembra 2019 od 16.30 do 17.00 h

16. Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Spravodajca:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. november 2019, 12.00 h

2. decembra 2019 od 17.00 do 17.30 h

*** Hlasovanie ***

17. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie návrhu správy

18. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie návrhu správy

19. Vymenovanie zástupcu EP do Európskeho poradného výboru pre štatistiku

ECON/9/00495

20. Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 18.00 h

21. Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. november 2019, 18.00 h

22. Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie otázky na ústne zodpovedanie a návrhu uznesenia

23. Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 7 a 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Gestorský výbor:

 

ECON*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

JURI*

 

         prijatie odporúčania pre „včasné oznámenie o nevznesení námietky“

*** Koniec hlasovania ***

24. Rôzne otázky

25. Nasledujúce schôdze

Štvrtok 12. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne oznámenie