30.10.2018
ECON_PR(2018)629628
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Fulvio Martusciello

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 215kWORD 85k
Právne oznámenie