24.1.2018
EMPL_AD(2018)612088
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година
(2017/2148(DEC))
Докладчик по становище: Клод Ролен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 433kWORD 63k
Правна информация