12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по култура и образование
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Докладчик по становище: Брандо Бенифеи

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 820kWORD 164k
Правна информация