12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Arvamuse koostaja: Brando Benifei

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 598kWORD 155k
Õigusalane teave