12.1.2018
EMPL_AD(2018)612191
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Kultūras un izglītības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Brando Benifei

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 786kWORD 148k
Juridisks paziņojums