26.4.2018
EMPL_AD(2018)613532
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
Докладчик по становище (*): Жорж Бах

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 249kWORD 167k
Правна информация