30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Transporto ir turizmo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
(COM(2017) 0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Nuomonės referentė: Verónica Lope Fontagné

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 282kWORD 143k
Teisinis pranešimas