30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Transporta un tūrisma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Verónica Lope Fontagné

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 268kWORD 173k
Juridisks paziņojums