30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Verónica Lope Fontagné

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 292kWORD 146k
Právne oznámenie