27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 163kWORD 71k
Juridisks paziņojums