2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
PAKEITIMAI
14 - 184
Nuomonės projektas
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2017) 0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1030kWORD 201k
Teisinis pranešimas