PDF 544kWORD 1152k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2017)0830_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 30 август 2017 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q1)

30 август 2017 г., 9.00–10.00 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           15 май 2017 г.              PV – PE608.088v01-00

·           12 юни 2017 г.              PV – PE608.087v01-00

·           2122 юни 2017 г.              PV – PE607.773v01-00

4.              Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Докладчик:

Хелга Стивънс (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Водеща:

EMPL

 

 

Подпомагаща:

CULT  –

Джули Уорд (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Решение: без становище

 

 

FEMM  –

Роса Естарас Ферагут (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Сесилия Викстрьом (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Разглеждане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 6 септември 2017 г., 12.00 ч.

30 август 2017 г., 10.00–10.50 ч.

5.              Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Докладчик по становище:

Палома Лопес Бермехо (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Водеща:

IMCO  –

Андреас Шваб (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Разглеждане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 7 септември 2017 г., 12.00 ч.

30 август 2017 г., 10.50–11.30 ч.

6.              Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Докладчик:

Хави Лопес (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Водеща:

EMPL

 

 

Подпомагаща:

ECON  –

Мариза Матиаш (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Агнешка Козловска-Райевич (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Разглеждане на измененията

·           Краен срок за внасяне на измененията: 5 юли 2017 г., 12.00 ч.

30 август 2017 г., 11.30–12.30 ч.

7.              Размяна на мнения с Рания Антонопулос (заместник-министър на труда, социалната сигурност и социалната солидарност) с Никола Шмит (люксембургски министър на труда, заетостта и социалната и солидарната икономика) относно допълнителните мерки за подпомагане на държавите - членки на ЕС, които са засегнати от безработицата

EMPL/8/10499

·           Размяна на мнения

* * *

30 август 2017 г., 15.00–16.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

8.              Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Докладчик:

Марита Улвског (S&D)

 

Водеща:

EMPL

 

 

Подпомагаща:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

9.              Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Докладчик по становище:

Дирдре Клун (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Водеща:

BUDG  –

Зигфрид Мурешан (PPE)
Ричард Ашуърт (ECR)

 

 

·           Приемане на проекта на становище и измененията на бюджета

·           Краен срок за внасяне на измененията: 17 юли 2017 г., 14.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

30 август 2017 г., 16.00–17.00 ч.

10.              Актуална информация относно преговорите във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС, представена от Ги Верхофстад, координатор на преговорите от името на ЕП

EMPL/8/10135

·           Размяна на мнения

30 август 2017 г., 17.00–18.00 ч.

11.              Развитие на уменията и заетост: чиракуване, стажове и доброволческа дейност

EMPL/8/10405

·           Представяне на проучването

30 август 2017 г., 18.00–18.30 ч.

12.              Делегиран акт... за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 на Комисията от 9 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки

EMPL/8/10517

·           Изложение на Комисията

13.              Следващи заседания

·           28 септември 2017 г., 14.00–17.30 ч. (Брюксел)

Правна информация