PDF 330kWORD 303k

 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

EMPL(2017)0830_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 30. august 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

Den 30. august 2017 kl. 9.00-10.00

1.              Vedtagelse af dagsordenen

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Godkendelse af protokollerne fra møderne

·           15. maj 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12. juni 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21.-22. juni 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Ordfører:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Kor.udv.:

EMPL

 

 

Udtalelser:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Behandling af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 6. september 2017 kl. 12.00

Den 30. august 2017 kl. 10.00-10.50

5.              Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Kor.udv.:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 7. september 2017 kl. 12.00

Den 30. august 2017 kl. 10.50-11.30

6.              Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Ordfører:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Kor.udv.:

EMPL

 

 

Udtalelser:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Behandling af ændringsforslag

·           Frist for ændringsforslag: den 5. juli 2017 kl. 12.00

Den 30. august 2017 kl. 11.30-12.30

7.              Drøftelse om supplerende foranstaltninger til støtte for EU-lande med stor arbejdsløshed med Rania Antonopoulos (Grækenlands stedfortrædende minister for beskæftigelse, social sikkerhed og social solidaritet) og Nicolas Schmit (Luxembourgs minister for arbejde, beskæftigelse og social og solidarisk økonomi)

EMPL/8/10499

·           Drøftelse

* * *

Den 30. august 2017 kl. 15.00-16.00

*** Elektronisk afstemning ***

8.              Ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Ordfører:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Kor.udv.:

EMPL

 

 

Udtalelser:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

9.              Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Ordfører for udtalelse:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Kor.udv.:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse og budgetændringsforslag

·           Frist for ændringsforslag: den 17. juli 2017 kl. 14.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 30. august 2017 kl. 16.00-17.00

10.              Opdatering om Brexit-forhandlingerne ved EP's forhandler, Guy Verhofstadt

EMPL/8/10135

·           Drøftelse

Den 30. august 2017 kl. 17.00-18.00

11.              Kompetenceudvikling og beskæftigelse: Lærlingeuddannelser, praktikantophold og frivilligt arbejde

EMPL/8/10405

·           Forelæggelse af en undersøgelse

Den 30. august 2017 kl. 18.00-18.30

12.              Delegeret retsakt ... om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 af 9. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

EMPL/8/10517

·           Redegørelse fra Kommissionen

13.              Næste møder

·           den 28. september 2017 kl. 14.00-17.30 (Bruxelles)

Juridisk meddelelse