PDF 325kWORD 1037k

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

 

EMPL(2017)0830_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 30. august 2017 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

30. august 2017 kell 9.00–10.00

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Koosolekute protokollide kinnitamine

·           15. mai 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12. juuni 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21.–22. juuni 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Raportöör:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Vastutav:

EMPL

 

 

Arvamus(ed):

CULT –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

FEMM –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Raporti projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 6. september 2017 kell 12.00

30. august 2017 kell 10.00–10.50

5.              Proportsionaalsuse kontroll enne uue kutsealade määruse vastuvõtmist

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Arvamuse koostaja:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Vastutav:

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. september 2017 kell 12.00

30. august 2017 kell 10.50–11.30

6.              Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Raportöör:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Vastutav:

EMPL

 

 

Arvamus(ed):

ECON –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 5. juuli 2017 kell 12.00

30. august 2017 kell 11.30–12.30

7.              Arvamuste vahetus täiendavate meetmete üle suure töötusega ELi liikmesriikide toetuseks, millest võtavad osa Kreeka töö-, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalse solidaarsuse aseminister Rania Antonopoulos ning Luksemburgi töö-, tööhõive- ja sotsiaal- ja solidaarmajanduse minister Nicolas Schmit.

EMPL/8/10499

·           Arvamuste vahetus

* * *

30. august 2017 kell 15.00–16.00

*** Elektrooniline hääletus ***

8.              Direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmine

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Raportöör:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Vastutav:

EMPL

 

 

Arvamus(ed):

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

9.              Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Arvamuse koostaja:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Vastutav:

BUDG –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Arvamuse projekti ja eelarve muudatusettepanekute vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. juuli 2017 kell 14.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

30. august 2017 kell 16.00–17.00

10.              Euroopa Parlamendi Brexiti koordinaatori Guy Verhofstadti ülevaade Brexiti läbirääkimistest

EMPL/8/10135

·           Arvamuste vahetus

30. august 2017 kell 17.00–18.00

11.              Oskuste arendamine ja tööhõive: õpipoisiõpe, praktika ja vabatahtlik tegevus

EMPL/8/10405

·           Uuringu tutvustamine

30. august 2017 kell 18.00–18.30

12.              Delegeeritud õigusakt ..., millega muudetakse 9. juuni 2015. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt.

EMPL/8/10517

·           Komisjoni ettekanne

13.              Järgmised koosolekud

·           28. september 2017 kell 14.00–17.30 (Brüssel)

Õigusalane teave