PDF 471kWORD 304k

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

 

EMPL(2017)0830_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2017 m. rugpjūčio 30 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. 9.00–10.00 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininko pranešimai

3.              Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·           2017 m. gegužės 15 d.              PV – PE608.088v01-00

·           2017 m. birželio 12 d.              PV – PE608.087v01-00

·           2017 m. birželio 21–22 d.              PV – PE607.773v01-00

4.              Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Pranešėja:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Atsakingas komitetas:

EMPL

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. rugsėjo 6 d. 12.00 val.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10.00–10.50 val.

5.              Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Nuomonės referentė:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Atsakingas komitetas:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. rugsėjo 7 d. 12.00 val.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10.50–11.30 val.

6.              Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Pranešėjas:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Atsakingas komitetas:

EMPL

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Pakeitimų svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. liepos 5 d. 12.00 val.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 11.30–12.30 val.

7.              Keitimasis nuomonėmis dėl papildomų priemonių, kuriomis remiamos didelio nedarbo problemą patiriančios ES valstybės, su Rania Antonopoulos (Graikijos darbo, socialinės apsaugos ir socialinio solidarumo ministrė) ir Nicolas'u Schmitu (Liuksemburgo darbo, užimtumo bei socialinės ir solidarumo ekonomikos ministras)

EMPL/8/10499

·           Keitimasis nuomonėmis

* * *

2017 m. rugpjūčio 30 d. 15.00–16.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

8.              Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis pakeitimas

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Pranešėja:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

EMPL

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

9.              Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Nuomonės referentė:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Atsakingas komitetas:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Nuomonės projekto tvirtinimas ir biudžeto pakeitimų priėmimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2017 m. liepos 17 d. 14.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2017 m. rugpjūčio 30 d. 16.00–17.00 val.

10.              EP koordinatoriaus „Brexit“ klausimu Guy Verhofstadto pateikiama naujausia informacija apie derybas dėl „Brexit“

EMPL/8/10135

·           Keitimasis nuomonėmis

2017 m. rugpjūčio 30 d. 17.00–18.00 val.

11.              Įgūdžių ugdymas ir užimtumas: pameistrystės, stažuotės ir savanorystė

EMPL/8/10405

·           Tyrimo pristatymas.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 18.00–18.30 val.

12.              Deleguotasis aktas, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. liepos 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013

EMPL/8/10517

·           Komisijos pranešimas

13.              Kiti posėdžiai

·           2017 m. rugsėjo 28 d. 14.00–17.30 val. (Briuselis)

Teisinis pranešimas