PDF 537kWORD 304k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2017)0830_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2017. gada 30. augustā, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

2017. gada 30. augustā plkst. 9.00–10.00

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja paziņojumi

3.              Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·           2017. gada 15. maijā              PV – PE608.088v01-00

·           2017. gada 12. jūnijā              PV – PE608.087v01-00

·           2017. gada 21.–22. jūnijā              PV – PE607.773v01-00

4.              Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Referente:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Atbildīgā komiteja:

EMPL

 

 

Atzinumi:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6. septembrī plkst. 12.00

2017. gada 30. augustā plkst. 10.00–10.50

5.              Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Atzinuma sagatavotāja:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. septembrī plkst. 12.00

2017. gada 30. augustā plkst. 10.50–11.30

6.              Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Referents:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Atbildīgā komiteja:

EMPL

 

 

Atzinumi:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Grozījumu izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5. jūlijā plkst. 12.00

2017. gada 30. augustā plkst. 11.30–12.30

7.              Viedokļu apmaiņa ar Rania Antonopoulos (Grieķijas sociālās drošības un sociālās solidaritātes ministra vietnieci) un Nicolas Schmit (Luksemburgas darba, nodarbinātības un sociālās un solidaritātes ekonomikas ministru) par papildu pasākumiem to ES valstu atbalstam, kurās ir augsts bezdarbs

EMPL/8/10499

·           Viedokļu apmaiņa

* * *

2017. gada 30. augustā plkst. 15.00–16.00

*** Elektroniskā balsošana ***

8.              Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Referente:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

EMPL

 

 

Atzinumi:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Balsojums par provizorisko vienošanos, kas panākta starpiestāžu sarunās

9.              Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Atzinuma sagatavotāja:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Atbildīgā komiteja:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Atzinuma projekta un budžeta grozījumu pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 17. jūlijā plkst. 14.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2017. gada 30. augustā plkst. 16.00–17.00

10.              EP Brexit koordinatora Guy Verhofstadt sniegta jaunākā informācija saistībā ar sarunām par Brexit

EMPL/8/10135

·           Viedokļu apmaiņa

2017. gada 30. augustā plkst. 17.00–18.00

11.              Prasmju pilnveidošana un nodarbinātība: māceklība, stažēšanās un brīvprātīgais darbs

EMPL/8/10405

·           Iepazīstināšana ar pētījumu

2017. gada 30. augustā plkst. 18.00–18.30

12.              Deleģētais akts, ar ko groza Komisijas 2015. gada 9. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

EMPL/8/10517

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

13.              Nākamās sanāksmes

·           2017. gada 28. septembrī plkst. 14.00–17.30 (Briselē)

Juridisks paziņojums