PDF 326kWORD 303k

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 

EMPL(2017)0830_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 30 augustus 2017, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

30 augustus 2017, 9.00 - 10.00 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           15 mei 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12 juni 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21-22 juni 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Rapporteur:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Ten principale:

EMPL

 

 

Adviezen:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Besluit: geen advies

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Behandeling ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2017, 12.00 uur

30 augustus 2017, 10.00 - 10.50 uur

5.              Evenredigheidbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Rapporteur voor advies:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Ten principale:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 7 september 2017, 12.00 uur

30 augustus 2017, 10.50 - 11.30 uur

6.              De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Rapporteur:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Ten principale:

EMPL

 

 

Adviezen:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Behandeling amendementen

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 5 juli 2017, 12.00 uur

30 augustus 2017, 11.30 - 12.30 uur

7.              Gedachtewisseling over bijkomende maatregelen ter ondersteuning van EU-lidstaten met een hoge werkloosheid met Rania Antonopoulos (Grieks viceminister voor arbeid, sociale zekerheid en sociale solidariteit) en Nicolas Schmit (Luxemburgs minister voor arbeid, werkgelegenheid en de sociale en solidaire economie)

EMPL/8/10499

·           Gedachtewisseling

* * *

30 augustus 2017, 15.00 - 16.00 uur

*** Elektronische stemming ***

8.              Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Rapporteur:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Ten principale:

EMPL

 

 

Adviezen:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

9.              Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 – alle afdelingen

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Rapporteur voor advies:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Ten principale:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies en begrotingsamendementen

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 17 juli 2017, 14.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

30 augustus 2017, 16.00 - 17.00 uur

10.              Update over de brexitonderhandelingen van Guy Verhofstadt, de onderhandelaar namens het EP

EMPL/8/10135

·           Gedachtewisseling

30 augustus 2017, 17.00 - 18.00 uur

11.              De ontwikkeling van vaardigheden en werkgelegenheid: leerlingplaatsen, stages en vrijwilligerswerk

EMPL/8/10405

·           Presentatie van de studie

30 augustus 2017, 18.00 - 18.30 uur

12.              Gedelegeerde handeling ... tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 van de Commissie van 9 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten

EMPL/8/10517

·           Uiteenzetting door de Commissie

13.              Volgende vergaderingen

·           28 september 2017, 14.00 - 17.30 uur (Brussel)

Juridische mededeling