PDF 540kWORD 304k

 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 

EMPL(2017)0830_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 30 sierpnia 2017 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

30 sierpnia 2017 r., w godz. 9.00 – 10.00

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącego

3.              Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·           15 maja 2017 r.              PV – PE608.088v01-00

·           12 czerwca 2017 r.              PV – PE608.087v01-00

·           21-22 czerwca 2017 r.              PV – PE607.773v01-00

4.              Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Sprawozdawczyni:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL

 

 

Opiniodawcza:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Decyzja: brak opinii

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 6 września 2017 r., godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r., w godz. 10.00 – 10.50

5.              Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 7 września 2017 r., godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r., w godz. 10.50 – 11.30

6.              Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Sprawozdawca:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL

 

 

Opiniodawcza:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Rozpatrzenie poprawek

·           Termin składania poprawek: 5 lipca 2017 r., godz. 12.00

30 sierpnia 2017 r., w godz. 11.30 – 12.30

7.              Wymiana poglądów na temat środków dodatkowych służących wsparciu państw UE o wysokiej stopie bezrobocia z udziałem Ranii Antonopoulos (greckiej wiceminister pracy, zabezpieczenia społecznego i solidarności społecznej) oraz Nicolasa Schmita (luksemburskiego ministra pracy, zatrudnienia oraz gospodarki społecznej i solidarnej)

EMPL/8/10499

·           Wymiana poglądów

* * *

30 sierpnia 2017 r., w godz. 15.00 – 16.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

8.              Zmiana dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Sprawozdawczyni:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Przedm. właśc.:

EMPL

 

 

Opiniodawcza:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

9.              Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Przedm. właśc.:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii i poprawek budżetowych

·           Termin składania poprawek: 17 lipca 2017 r., godz. 14.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

30 sierpnia 2017 r., w godz. 16.00 – 17.00

10.              Przedstawienie aktualnych informacji na temat negocjacji w sprawie Brexitu przez koordynatora Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu Guy Verhofstadta

EMPL/8/10135

·           Wymiana poglądów

30 sierpnia 2017 r., w godz. 17.00 – 18.00

11.              Rozwój umiejętności i zatrudnienie: przygotowanie zawodowe, staże i wolontariat

EMPL/8/10405

·           Prezentacja badania

30 sierpnia 2017 r., w godz. 18.00 – 18.30

12.              Akt delegowany... zmieniający rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 z dnia 9 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

EMPL/8/10517

·           Wystąpienie Komisji

13.              Następne posiedzenia

·           28 września 2017 r., w godz. 14.00 – 17.30 (Bruksela)

Informacja prawna