PDF 405kWORD 304k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2017)0830_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 30. augusta 2017 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

30. augusta 2017 od 9.00 do 10.00 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedníctva

3.              Schválenie zápisníc zo schôdzí

·           15. mája 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12. júna 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21. – 22. júna 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Vykonávanie európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Spravodajkyňa:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Gestorský výbor:

EMPL

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           preskúmanie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. september 2017, 12.00 h

30. augusta 2017 od 10.00 do 10.50 h

5.              Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Gestorský výbor:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. september 2017, 12.00 h

30. augusta 2017 od 10.50 do 11.30 h

6.              Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Spravodajca:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Gestorský výbor:

EMPL

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. júl 2017, 12.00 h

30. augusta 2017 od 11.30 do 12.30 h

7.              Výmena názorov s Raniou Antonopoulosovou (zastupujúcou gréckou ministerkou práce, sociálneho zabezpečenia a sociálnej solidarity ) a Nicolasom Schmitom (luxemburským ministrom práce, zamestnanosti a sociálneho a solidárneho hospodárstva) o doplnkových opatreniach na podporu krajín EÚ s vysokou nezamestnanosťou

EMPL/8/10499

·           výmena názorov

* * *

30. augusta 2017 od 15.00 do 16.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8.              Zmena smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Spravodajkyňa:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Gestorský výbor:

EMPL

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

9.              Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Gestorský výbor:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           prijate návrhu stanoviska a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. júl 2017, 14.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

30. augusta 2017 od 16.00 do 17.00 h

10.              Aktuálne informácie koordinátora EP pre brexit Guya Verhofstadta o rokovaniach týkajúcich sa brexitu

EMPL/8/10135

·           výmena názorov

30. augusta 2017 od 17.00 do 18.00 h

11.              Rozvoj zručností a zamestnanosť: učňovská príprava, stáže a dobrovoľnícka činnosť

EMPL/8/10405

·           prezentácia štúdie

30. augusta 2017 od 18.00 do 18.30 h

12.              Delegovaný akt..., ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou

EMPL/8/10517

·           výklad Komisie

13.              Nasledujúce schôdze

·           28. septembra 2017 od 14.00 do 17.30 h (Brusel)

Právne oznámenie