PDF 327kWORD 304k

 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

EMPL(2017)0830_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

30 augusti 2017 kl. 9.00–10.00

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av protokoll från sammanträden

·           15 maj 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12 juni 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21–22 juni 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Genomförandet av EU:s handikappstrategi

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Föredragande:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Ansv. utsk.:

EMPL

 

 

Rådg. utsk.:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

Beslut: inget yttrande

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           Behandling av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 september 2017 kl. 12.00

30 augusti 2017 kl. 10.00–10.50

5.              Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Föredragande av yttrande:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Ansv. utsk.:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           Behandling av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 september 2017 kl. 12.00

30 augusti 2017 kl. 10.50–11.30

6.              Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Föredragande:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Ansv. utsk.:

EMPL

 

 

Rådg. utsk.:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           Behandling av ändringsförslag

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 juli 2017 kl. 12.00

30 augusti 2017 kl. 11.30–12.30

7.              Diskussion om kompletterande åtgärder till stöd för EU:s länder med hög arbetslöshet med Rania Antonopoulos (Greklands biträdande minister för sysselsättning, socialt skydd och social solidaritet) och Nicolas Schmit (Luxemburgs minister för arbetsmarknad, sysselsättning samt social och solidarisk ekonomi)

EMPL/8/10499

·           Diskussion

* * *

30 augusti 2017 kl. 15.00–16.00

*** Elektronisk omröstning ***

8.              Ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Föredragande:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Ansv. utsk.:

EMPL

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           Omröstning om den preliminära överenskommelsen från interinstitutionella förhandlingar

9.              Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Föredragande av yttrande:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Ansv. utsk.:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           Antagande av förslag till yttrande och budgetändringsförslag

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 juli 2017 kl. 14.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

30 augusti 2017 kl. 16.00–17.00

10.              Uppdatering om brexitförhandlingarna av parlamentets förhandlare Guy Verhofstadt

EMPL/8/10135

·           Diskussion

30 augusti 2017 kl. 17.00–18.00

11.              Kompetensutveckling och sysselsättning: Lärlingsutbildning, praktikplatser och frivilligarbete

EMPL/8/10405

·           Presentation av studien

30 augusti 2017 kl. 18.00–18.30

12.              Delegerad akt ... om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 av den 9 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

EMPL/8/10517

·           Föredragning av kommissionen

13.              Kommande sammanträde(n)

·           28 september 2017 kl. 14.00–17.30 (Bryssel)

Rättsligt meddelande