PDF 191kWORD 291k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)0226_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 26. februára 2019 od 14.30 do 15.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         18. októbra 2018 PV – PE629.563v01-00

         15. novembra 2018 PV – PE636.041v01-00

         19. – 20. novembra 2018 PV – PE631.793v01-00

         7. februára 2019 PV – PE634.757v01-00

         19. februára 2019 PV – PE636.073v01-00

4. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov

EMPL/8/09836

***I 2017/0085(COD) COM(2017)0253 – C8-0137/2017

 

Spravodajca:

 

David Casa (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL*

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

6. Zriadenie Európskeho orgánu práce

EMPL/8/12523

***I 2018/0064(COD) COM(2018)0131 – C8-0118/2018

 

Spravodajca:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

7. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019

EMPL/8/13406

 2018/2120(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Marian Harkin (ALDE)

PR – PE631.882v01-00
AM – PE632.783v01-00

Gestorský výbor:

 

EMPL*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG* –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

FEMM –

Pina Picierno (S&D)

AD – PE630.469v02-00
AM – PE631.916v01-00

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. január 2019, 12.00 h

8. Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie

EMPL/8/15445

***I 2019/0019(COD) COM(2019)0053 – C8-0039/2019

 

Spoluspravodajkyne:

 

Marian Harkin (ALDE)
Jean Lambert (Verts/ALE)

PR – PE634.627v01-00
AM – PE634.790v01-00

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. február 2019, 18.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

9. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou

EMPL/8/15560

 2019/2583(DEA) C(2019)00898

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výmena názorov

10. Nasledujúce schôdze

dátum a čas sa majú potvrdiť

Posledná úprava: 19. februára 2019Právne oznámenie