PDF 184kWORD 274k

 

Комисия по заетост и социални въпроси

 

EMPL(2019)0318_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 18 март 2019 г., 17.00–18.00 ч.

Брюксел

Зала: Йожеф Антал (6Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         26 февруари 2019 г. PV – PE636.206v01-00

4. Отчет относно текущи междуинституционални преговори

*** Време за електронно гласуване ***

5. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Докладчик по становище:

 

Марита Улвског (S&D)

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (ALDE)

 

 

         Разглеждане и приемане на проекта на становище под формата на писмо

*** Край на електронното гласуване ***

6. Насоки за политиките на заетост на държавите членки

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Докладчик:

 

Мирославс Митрофановс (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

EMPL

 

 

 

         Размяна на мнения

         Решение относно процедурата, която да се следва (член 50, параграф 1, „без изменения”)

7. Следващи заседания

- Датата и часът предстои да бъдат потвърдени

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация