PDF 186kWORD 270k

 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

EMPL(2019)0318_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 18. marca 2019 od 17.00 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         26. februára 2019 PV – PE636.206v01-00

4. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

EMPL/8/15760

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Marita Ulvskog (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         preskúmanie a prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

EMPL/8/15676

* 2019/0056(NLE) COM(2019)0151

 

Spravodajca:

 

Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

EMPL

 

 

 

         výmena názorov

         rozhodnutie o ďalšom postupe (článok 50 ods.1 „bez pozmeňujúcich návrhov“)

7. Nasledujúce schôdze

– dátum a čas sa majú potvrdiť

Posledná úprava: 12. marca 2019Právne oznámenie